Ga naar de inhoud

ANBI

 

Stichting BeninAmi heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanwege de ANBI-regelgeving worden de volgende gegevens vermeld:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting BeninAmi
RSIN/Fiscaal nummer: 860591529
Inschrijvingsnummer KvK 76330907
E-mail: info@beninami.nl
Website adres: www.beninami.nl
Adres: Blomswaard 33
Postcode: 1391 VB
Plaats: Abcoude

B. Doelstelling/visie

Stichting BeninAmi is op 7 november 2019 opgericht. De stichting heeft tot doel het bevorderen van (basis) onderwijs in Benin, met name in de noordelijke regio. De Stichting steunt lokale initiatieven niet alleen financieel, maar ook met kennis en ervaring.

De stichting heeft geen politiek of religieus oogmerk.

Om dit doel te bereiken werft de stichting financiële middelen werven bij particulieren, instellingen en fondsen. Een plan daartoe wordt samen met een externe adviseur opgesteld. Eén bestuurslid heeft veel ervaring met fondsenwerving. Afhankelijk van de projectfase (zie punt G.) worden verschillende fondsen en instellingen benaderd.

C. Beleidsplan
Stichting BeninAmi is via een bestuurslid in contact gekomen met ONG-EBEI (Organisation Non-Gouvernementale ‘Eduquer pour le Bien-Être Intégral’) ONG-EBEI is een niet gouvernementele organisatie voor ‘opleiding tot algeheel welzijn’.

ONG-EBEI heeft een concreet plan ontwikkeld om een particuliere basisschool te bouwen en en exploiteren in Berecingou, departement Atacora in Benin. De naam van de nieuwe school bestaande uit zes klaslokalen wordt Solidarité. ONG-EBEI wil zich onderscheiden door kwalitatief goed onderwijs, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en ondernemende mensen.

Om haar doel te realiseren werkt de stichting nauw samen met ONG-EBEI. De verantwoordelijkheid voor de realisatie en exploitatie van de school ligt geheel bij ONG-EBEI. stichting BeninAmi zorgt voor financiële steun, kennis en ervaring.

In Berecingou is een overheidsschool aanwezig, waarvan de kwaliteit laag is en het aantal leerlingen te hoog. Doordat de overheid de salarissen van de leerkrachten vaak niet betalen, zijn zij vaak gedwongen om (tijdelijk) andere inkomsten te zoeken waardoor ze niet voor de klas kunnen staan. Daarom sturen een aantal ouders hun kinderen naar een katholieke school in Natitingou. Dit betekent grote risico’s voor die kinderen. Zij moeten ’s ochtends en s’ avonds bijna anderhalf uur langs de snelweg lopen, RN IE3. Onderzocht wordt hoe de scholen in de toekomst kunnen samenwerken.

Ongeacht geloof of ras krijgen alle kinderen toegang tot de nieuwe school in Berecingou. De bedoeling is om, indien mogelijk, kinderen van minder bedeelde ouders een beurs te geven voor onderwijs.

Vanwege de coronacrisis is het nu moeilijker om in te schatten hoe de uitvoering van het plan zal verlopen. De plannen voor de bouw en de vergunningen liggen klaar (maart 2021). De bouw van de school start nadat de financiële steun er is. Drie jaar nadat de school is begonnen zullen naar verwachting circa 100 leerlingen daar onderwijs volgen. Meer uitgebreide informatie is via e-mail op te vragen.

Beleidsplan Beninami 2022-2025

Projectplan BeninAmi april 2024

D. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van stichting BeninAmi wordt gevormd door de volgende zes personen (per november 2023):
1. Laurens Nijzink: voorzitter
2. Lee Hoorweg: secretaris
3. Max Verbeek: penningmeester
4. Augustin N'Dah: algemeen bestuurslid en primair contactpersoon voor Benin
5. Yvonne Teitsma: algemeen bestuurslid, belast met communicatie

Adviseur bestuur:
Evelien Wingelaar: onderwijszaken.

Het bestuur beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van onder andere lager onderwijs zowel in Nederland als in enkele Afrikaanse landen, financiën, risicomanagement, fondsenwerving, projectbegeleiding in Afrika en kennis van de cultuur in Benin. Een externe deskundige heeft de bouwkosten van de school getoetst. De totale kosten komen globaal overeen met diens ervaring.

E. Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting BeninAmi ontvangen geen beloning. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. De heer Augustin N’Dah, geboren in het noorden van Benin en bekend met de lokale situatie, bezoekt als contactpersoon eenmaal per jaar de bouwplaats. Daarvoor ontvangt hij een onkostenvergoeding. Deze vergoeding valt onder de projectkosten.

F. Verslag Activiteiten
Stichting BeninAmi doet periodiek verslag van haar activiteiten en de projectontwikkelingen in Benin. Ook onze partner ONG-EBEI doet periodiek verslag over de projectvoortgang en geldbesteding. Rapportages daarvan komen op onze website of zijn via e-mail op te vragen.

G. Voorgenomen bestedingen
Wat de voorgenomen bestedingen betreft verwijzen we naar het budgetvoorstel. Het totale budget voor bouw en eerste drie exploitatiejaren bedraagt ruim € 250.000,-, waarvan 43.000 door de partner in Benin wordt opgebracht. De grond, waarop de school wordt gebouwd, heeft ONG-EBEI al aangekocht en betaald.

Het project is gesplitst in twee fasen:
1. de bouw van een basisschool
2. het installeren van een graanmolen
3. het slaan van een waterput voor schoon drinkwater
4. het stimuleren van bedrijvigheid rondom de school
5. het ontwikkelen van voorlichting over hygiëne, milieu en opvoeding

Na aftrek van noodzakelijke stichtingskosten komen alle geworven gelden volledig ten goede aan de schoolbouw en verdere bedrijvigheid in Berecingou. Als er na het bouwproject nog geld beschikbaar is, dan wordt dit in overleg met ONG-EBEI besteed aan de school en haar leerlingen.

H. Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening) met toelichting

De jaarrekening over boekjaar 2023 kunt u hieronder downloaden. De jaarrekening 2023 is door een onafhankelijke kascommissie goedgekeurd. Tevens vindt u hier de financiële jaarrekeningen sinds oprichting in 2019.

Jaarrekening BeninAmi 2023

Jaarrekening BeninAmi 2022

Jaarrekening BeninAmi 2021

Jaarrekening BeninAmi 2020

I. Jaarverslagen

2023 - Jaarverslag definitief

2022 - Jaarverslag definitief

2022 conform publicatieplicht ANBI-format

2021 Jaarverslag - definitief

2021 conform publicatieplicht ANBI-format

J. Verdere toelichting
De stichting heeft geen werknemers in dienst. In Nederland zal de stichting de benodigde fondsen werven.

Zoals aangegeven kent het project van ONG-EBEI meerdere fasen. Na het verwerven van de inkomsten kan allereerst met de bouw van de school worden begonnen.

Stichting BeninAmi wil ONG-EBEI drie jaar lang na de schoolstart financieel steunen. De bedoeling is om in die periode met name lerarensalarissen te betalen. Na deze periode wil ONG-EBEI financieel onafhankelijk van de stichting zijn. De stichting blijft, waar mogelijk, ONG-EBEI steunen om deze zelfstandigheid te bereiken.

Verder is het de bedoeling om van de ontvangen gelden ook een graanmolen wordt geplaatst, een waterput wordt geslagen en gezondheidsvoorlichting wordt gegeven. Daarmee wordt beoogd om de leefomstandigheden van de kinderen, jongeren, hun ouders en de overige dorpsbewoners te verbeteren.

Begroting 2023-2026 Stichting Beninami